Klachtenregeling

in geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk op info@bsmoud-beijerland.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 1 week met u besproken en wordt er gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan wordt u hierover geïnfomeerd . Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schrifelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de beroepsvereniging. Samen m;et u wordt gekeken naar de mogelijkjheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Deze klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. U neemt dan contact op met Quasir. Email; bemiddeling@quasir.nl of telefonisch ;06 48445538

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is , kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht is bindend, zowel voor u als voor de therapeut. 

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kot 50 euro. de geschillencommissie doet binnen 6 maanden utspraak. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe een klacht in te dienen.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven , gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid , zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etcetera.

BSMoud-beijerland is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Bsmoud-beijerland heeft een beroeps-en bedrijfsaanspakelijkheidsverzekering. Deze beschermt de praktijk tegen financiële gevolgen van fouten die gamaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroep-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar.

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de weg op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

De praktijk houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daar kunt u op de website onder voorwaarden meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.