Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

- tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door BSM Oud-Beijerland uit te voeren opdrachten

-de toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

- wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor BSM Oud-Beijerland slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

zorgaanbieder

BSM oud-Beijerland is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op deze website onder beroepsvereniging. De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG.

behandeling

De behandeling start met uw schriftelijke toesteming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Deze behandeling geschiedt volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

De sessies duren een half uur tot een uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Indien aanvullende informatie is vereist zal de zorgverlener na overleg en samenspraak met u contact opnemen met uw huisarts, ARBO arts of andere specialist. U ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere instelling of specialist.

Op het moment dat de zorgverlener ziek is vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet.

betaling

De kosten per therapiesessie bedragen 85 euro per uur. De factuur betaalt u per pin of per overschrijving na ontvangst van de factuur. De factuur krijgt u direct na de behandeling toegestuurd per mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het mogelijke declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen indien niet voldaan via pin dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld.

BSM Oud-beijerland is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling mogelijk ( gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. 

annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50 procent van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. Annulering geeft u per voorkeur per mail door op info@bsmoud-beijerland.nl

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendo van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling wordt het dossier vernietigd.

De zorgverlener heeft geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandelig zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van Koepel en beroepsvereniging. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen, dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben wettelijke geheimhoudingsplicht. 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar of bij overleg met een andere behandelaar. Dit gebeurt overigens alleen met uw expliciete toestemming.

-voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

-voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

NB Deze website heeft geen cookies